16 thg 10, 2018 | 07:38

BẢN TIN SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 10/2018

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Download tại: https://drive.google.com/open?id=1KIGC5ashX-BtYD7yx-KxPArnDXvKxGez


Sáng 12/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí: Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Trung ương.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và gần 300 đại biểu là lãnh đạo đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối cùng đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có ý kiến chỉ đạo như sau:


Một là, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn chặt với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ”, Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII về “tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ”, “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, trọng tâm là kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là người cán bộ vì dân, phục vụ nhân dân, luôn quan hệ mật thiết với nhân dân, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phải kiên quyết đấu tranh và thiết lập các hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ có hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích; tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp nhà nước móc ngoặc với cán bộ, công chức nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân để hình thành "nhóm lợi ích", "sân sau", lạm dụng chức vụ, quyền hạn thao túng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại cho Nhà nước và doanh nghiệp.

Phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát đối với việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.


Hai là, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tổ chức thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phong trào tương thân, tương ái theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ; góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đấu tranh, ngăn chặn sự xuống cấp của một số mặt đạo đức xã hội.


Ba là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân. Chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả.


Bốn là, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.


Năm là, rà soát, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng đơn vị theo hướng sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện; xây dựng ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm cá nhân, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách, phát triển con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Lãnh đạo các đơn vị ban hành quy định về việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức. Lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.


Sáu là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục, quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội.


Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, qua đó, nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nuớc đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực.


Để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ đạo, nhất là nhằm khắc phục các tồn tại nổi cộm, bức xúc ở các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng để lấy uy tín, niềm tin trong dân, trong Đảng. Đồng thời để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã phát động đợt thi đua trong toàn Đảng bộ Khối, nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với các nội dung chủ yếu sau:

1.Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực:

- Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những công việc cụ thể, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và tổ chức chính trị- xã hội, trước hết là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề tồn tại, yếu kém, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xử lý các dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả.

- Hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị; biểu dương, khen thưởng những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

2. Thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu được nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ Khối đề ra, cụ thể:

a. Về công tác xây dựng Đảng

- Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII và Nghị quyết của Đảng bộ Khối về xây dựng Đảng. Tập trung xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

- Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đã đề ra.

b. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đã đề ra.

- Quyết liệt đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp phải đi vào thực chất, tránh phô trương, hình thức và bệnh thành tích. Cơ cấu lại, đổi mới, phát triển doanh nghiệp phải nhằm vào các mục tiêu: Tinh giản bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; chất lượng quản trị doanh nghiệp được cải thiện, công khai, minh bạch hơn; năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp được nâng lên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong nền kinh tế thị trường, của quá trình hội nhập quốc tế.

- Các ngân hàng trong Khối tiếp tục có nhiều giải pháp trong xử lý, khắc phục nợ xấu, tăng trưởng mạnh về tổng tài sản, năng lực tài chính, chất lượng tín dụng. Các ngân hàng tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực cạnh tranh, không ngừng phấn đấu cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng của các tổ chức quốc tế có uy tín.

3. Thi đua hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình, sản phẩm trọng điểm lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII:

- Các đảng ủy trực thuộc lựa chọn, đăng ký các công trình, sản phẩm chào mừng đại hội Đảng các cấp, phát động phong trào thi đua phải nhằm vào mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, tránh lãng phí, thất thoát vật tư, nguyên vật liệu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị, sớm đưa công trình, sản phẩm vào sử dụng có hiệu quả thiết thực.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải luôn nêu cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực và gương mẫu trong thực hiện.

Căn cứ Kế hoạch thi đua đã được ban hành, các đảng ủy trực thuộc xác định rõ các mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu phấn đấu thực hiện của đơn vị, xây dựng kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thi đua, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức phong trào thi đua.

Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên chủ động và tích cực trong việc tổ chức phát động các phong trào thi đua, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua.

Ban Tuyên giáo chủ trì phối hợp với các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện kế hoạch thi đua; xây dựng tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua; hướng dẫn đăng ký và triển khai các công trình, sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp; xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả toàn đợt thi đua.

Ủy ban Kiểm tra chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo, Văn phòng và các ban của Đảng ủy Khối đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy về việc thực hiện các nội dung thi đua.

Tạp chí điện tử của Đảng ủy Khối, các báo, tạp chí, bản tin nội bộ của các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về học tập làm theo gương Bác Hồ, về những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối. Phát hiện biểu dương, khen thưởng kịp thời những phong trào thi đua tiêu biểu, những gương người tốt, việc tốt; thông qua phong trào thi đua lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu để khen thưởng vào dịp tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể người lao động trong Khối phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.


Mới cập nhật

3 cấp độ hạnh phúc

3 cấp độ hạnh phúc

Liệu ta có thực sự hạnh phúc không, khi mà con người mà ta muốn thể hiện ra bên ngoài cho mọi người ...
Phổ biến sức khỏe bằng hình ảnh và những con số

Phổ biến sức khỏe bằng hình ảnh và những con số

10 cách bảo vệ sức khỏe kỳ lạ 12 điều giúp sức khỏe và tinh thần lành mạnh ...
Phổ biến VHDN bằng hình ảnh và những con số

Phổ biến VHDN bằng hình ảnh và những con số

8 quy luật xây dựng thương hiệu cá nhân 10 đặc điểm của nhân viên giỏi 10 kỹ năng làm việc năm ...
10 phút vàng buổi sáng

10 phút vàng buổi sáng

10 phút đầu ngày sau khi thức dậy là thời gian vàng để chăm sóc sức khỏe. Thức dậy vào buổi sáng và ...
Clip dự thi VHDN EVN của Ban QLDA Điện hạt nhân Ninh Thuận tháng 10/2018

Clip dự thi VHDN EVN của Ban QLDA Điện hạt nhân Ninh Thuận tháng 10/2018

Nội dung tiểu phẩm dự thi được xây dựng theo phong cách điển hình của CBCNV Ban QLDA là tận tâm, có ...
Thông báo V/v phát hành Tài liệu sinh hoạt Chi bộ trên tạp chí điện tử Đảng ủy khối

Thông báo V/v phát hành Tài liệu sinh hoạt Chi bộ trên tạp chí điện tử Đảng ủy khối

Ngày 29/8/2018, Ban Tuyên giáo khối DNTW có Công văn số 701-CV/TGĐUK về việc chấm dứt bản tin sinh ...
Chia tay anh Nguyễn Cường Lâm - Phó Tổng Giám đốc EVN

Chia tay anh Nguyễn Cường Lâm - Phó Tổng Giám đốc EVN

Tháng 7, EVN sẽ thử nghiệm phần mềm e-learning

Tháng 7, EVN sẽ thử nghiệm phần mềm e-learning

E-learning giúp tập đoàn giải quyết được bài toán đào tạo nguồn nhân lực, khắc phục hạn chế về thời ...
Văn hóa doanh nghiệp EVN và NPB

Văn hóa doanh nghiệp EVN và NPB

Văn hóa doanh nghiệp của EVN và quy tắc ứng xử của EVNNPB
Bản tin VBPL (18/07/2018 - 20/07/2018)

Bản tin VBPL (18/07/2018 - 20/07/2018)

Cập nhật các VBPL mới nhất từ ngày 18/07/2018 - 20/07/2018

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

© Bản quyền thuộc về Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 0259 6250 200          Fax: 0259 392 2991        Email: info@npb.evn.vn
Thông tin trích từ trang thông tin điện tử này yêu cầu ghi rõ từ nguồn: www.dienhatnhan.com.vn